Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení”)

INOMNIA s.r.o.

 • se sídlem: Jugoslávská 481/12, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
 • IČ: 28983599
 • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 157771
 • webová stránka: oxisecret.com
 • kontaktní osoba pro otázky zpracování osobních údajů: Oxana Jasná
 • emailová adresa: terezaoxi@gmail.com, telefonický kontakt: +420 608 230 633

(Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován)

(dále jen „Správce“)

  1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje (dále také jako „Osobní údaje“ nebo „Vaše Osobní údaje“) nutné pro řádný výkon své činnosti – prodej kosmetických produktů a poskytování kosmetických služeb a služeb o porušení integrity pokožky (dále jen „Služby“) a plnění povinností s tím souvisejících.
  2. Vaše Osobní údaje Správce zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
   • plnění smlouvy (vyplývající z Vaší objednávky Služeb) a související zákonné povinnosti;
   • oprávněný zájem a ochrana práv;
   • Váš souhlas (není-li dán jiný právní důvod –základ);
  3. Osobní údaje zpřístupňujeme a předáváme v souvislosti s naší činností těmto třetím osobám (jako zpracovatelům či příjemcům) a jen v nutném rozsahu:
   • spolupracujícím osobám Správce (tj. zejména kosmetičkám);
   • externí účetní společnosti;
   • externí advokátní kanceláři;
   • osobám poskytujícím Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby,
   • správním orgánům, orgánům veřejné moci (zejména v souvislosti s případnou kontrolou u Správce)
  4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP, s výjimkou zaměstnanců Správce a spolupracujících osob Správce (kosmetiček) ze zemí mimo EU a EHP.
  5. U Správce (v prostorách salonu OxiSecret Beauty Clinic) je provozován kamerový systém. Jednotlivé kamery jsou umístěné ve vstupních prostorách, na recepci a na chodbách. Správce monitoruje vymezené prostory z důvodu ochrany majetku Správce před protiprávním jednáním pracovníků a třetích osob jakož i ochrany majetku a zdraví pracovníků Správce. Hlavním účelem provozování kamerového systému a pořizování záznamů je ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce (všeobecná ochrana majetku Správce, ochrana před krádeží, před zneužitím). V souladu s článkem 13 odst. 1 písm. d) nařízení Správce uvádí, že je zpracování nezbytné z důvodu ochrany majetku Správce, pracovníků a případně i dalších osob, respektive za účelem vyhledání případného pachatele (tj. zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce a dalších osob).
  6. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Správce či k ochraně jeho oprávněných zájmů a práv, podle platných právních předpisů, nejdéle však 5 let od ukončení smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. Záznamy kamerového systému jsou Správcem uchovávány po dobu 90 dnů, což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, krádeže apod. V případě souhlasu do jeho odvolání.
  7. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů (Nařízením) máte tato práva, která tímto berete na vědomí:
   • PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
   • PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
   • PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas (byly-li údaje poskytnuty na jeho základě) a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
   • PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce  již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
   • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Správcovi se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Správce tyto údaje předal jinému správci.
   • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
   • PRÁVO PODAT STÍŽNOST proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
  8. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Správce, buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese uvedené výše.
  9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžadují pro naplnění účelu smlouvy právní předpisy. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy – neposkytnutí Služby.
  10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
  11. V případě, že bude Správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.
  12. Tento dokument nabývá účinnosti ode dne 25.5.2018.